Disclaimer bij het gebruik van deze website

Het Licht heeft deze site ingericht als service aan internetgebruikers in het algemeen en haar klanten in het bijzonder. Deze site wordt onder de hierna volgende voorwaarden beschikbaar gesteld. Wanneer u gebruik maakt van deze site verklaart u zich akkoord met de genoemde voorwaarden.

Gebruiksbeperkingen in verband met intellectuele eigendomsrechten

Deze site bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Het Licht en van derden rusten. Te denken is aan tekeningen, foto`s, teksten en de grafische vormgeving van internetpagina`s. Mede om haar belangen en die van derden hierbij te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze site:

• het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming onderdelen van www.hetlicht.nl elektronisch of anderszins te kopiëren, behalve voor zover noodzakelijk om deze site op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten

• het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar www.hetlicht.nl, mits naar de homepage wordt gelinkt. Het Licht behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde `deeplinks` direct naar bepaalde onderdelen van deze site.

• het is niet toegestaan een hyperlink naar www.hetlicht.nl, of onderdelen van deze site, zo in te richten dat een internetgebruiker deze site in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina

 Fair use

Het is niet toegestaan van deze site gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van deze site, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

 Links naar sites van derden

Deze site bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina`s aangegeven afwijkende voorwaarden. Het Licht is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina`s of voor de op deze sites als download aangeboden software.

Aansprakelijkheid

Het Licht kan de beschikbaarheid en juistheid van alle op deze site voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Het Licht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens.

Aansprakelijkheid voor de op deze site als download aangeboden software en documenten

Deze site bevat de mogelijkheid om zowel door Het Licht ontwikkelde software en documenten als door derden ontwikkelde software en documenten gratis te downloaden. Het Licht geeft geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, functionaliteit of bruikbaarheid van deze software.

Het Licht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software en documenten. Behalve bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

Disclaimer

De gegevens over Het Licht op deze site zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Het Licht te verstrekken. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Het Licht kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. 

Terms and conditions of use of this website


Het Licht created this website as a service to Internet users in general and to its clients in particular. This website is made available under the following terms and conditions. In using this website, you agree to the terms of use set out below.

Intellectual property rights restrictions

This site contains many elements in which intellectual property rights of Het Licht and/or third parties are vested, such as drawings, photos, texts and graphic design of Internet pages. To protect its own interests and those of third parties, the following restrictions on use apply when using this website:

• it is not permitted to copy parts of www.hetlicht.nl in an electronic or other manner without prior written consent, except to the extent necessary to consult this website in an efficient manner through the Internet and to use the services that are offered;

• in principle, adding hyperlinks to www.hetlicht.nl is allowed, on the proviso that the homepage is linked. Het Licht therefore expressly reserves the right to oppose any direct `deep links` to certain aspects of this site.

• arranging a hyperlink to www.hetlicht.nl, or parts thereof, in such a way that an Internet user can see this site within a frame of another Internet page is not allowed.

Fair use

Using this website in a way that could hinder other Internet users, stop this website from functioning properly or damage the information any background programs presented thereon is not permitted.
Links to third-part websites
This website contains hyperlinks to sites that are outside its domain. Different terms and conditions may apply to those webpages. Het Licht is not liable for the content of such pages or the software that may be downloaded.

Liability
Het Licht cannot fully guarantee the correctness and availability of all the information provided on this website. Het Licht accepts no liability for damage as a result of or incorrectness of information provided on this website.
Liability in respect of software and documents that may be downloaded from this website
This website offers the option of downloading free software developed by and documents from both Het Licht and third parties. Het Licht cannot provide any guarantee as to the suitability for a specific purpose, functionality or usefulness of this software.
Het Licht accepts no liability for damage resulting from downloading, installing or using this software and these documents, with the exception of mandatory legal provisions in this respect.

Disclaimer
The information about Het Licht on this site is exclusively intended to provide general information on Het Licht to interested parties. The relevant information is considered reliable, but may be changed without further notification and at any moment. Het Licht cannot be held liable for its absolute completeness or correctness.